செம்பதிப்பு சுவடி - தேடல் பக்கம்தேடல் குறிப்புகள்

எண் வழித் தேடல்:

தேடலுக்குரிய செவ்வியல் நூலின் பாடல்/ நூற்பா எண்ணைக் கொடுப்பதன் மூலம் உரிய சுவடியின் பக்கம் கிடைக்கப்பெறும்.

பாடலின் குறிப்பிட்ட சொல் வழித் தேடல்:

தேடலுக்குரிய செவ்வியல் நூல் பாடலின் குறிப்பிட்ட சொல்லைக் கொடுப்பதன் மூலம் உரிய சுவடியின் பக்கம் கிடைக்கப் பெறும்.Search Hints

Search by no.:

by entering Song/nūṟpā number you can get particular page of manuscript.

Search by any word:

by entering any word of the verse you can get particular page of manuscript.


குறிப்பு: இந்தச் சுவடித் தேடல் பக்கத்தில் உள்ள சுவடிகள் அனைத்தும் அதற்குரிய நிறுவனத்தின் ஒப்புதலுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.Note: All the Palmleaf Manuscripts included in this search tool are published with the permission of respective institutions, which provided the manuscripts.