சுவடியியல் புலக் குழு


பேராசிரியர் இரா. சந்திரசேகரன்
இயக்குநர்முனைவர் இரா. அருள்மணி
ஒருங்கிணைப்பாளர் & ஆராய்ச்சி அலுவலர்முனைவர் ம. தமிழ்வாணன்
இளநிலை ஆராய்ச்சி அலுவலர்முனைவர் சே. கரும்பாயிரம்
இளநிலை ஆராய்ச்சி அலுவலர்முனைவர் ம. நாகராஜன்
இளநிலை ஆராய்ச்சி அலுவலர்திருமதி ம. தாமரைச்செல்வி
இளநிலை ஆய்வு வளமையர்திரு. அ. முருக சுவாமிநாதன்
நிரலாளர்திரு. தி.ஞா. அருள்ஒளி
தரவு உள்ளீட்டாளர்


 

 

பின் செல்க